Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.liv-art.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Liv-art BV . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Eigendomsvoorbehoud Liv-art BV

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Liv-art BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Liv-art BV.

Offertes & Aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen van Liv-art BV zijn volledig vrijblijvend, mits daarin duidelijk anders wordt vermeld. Daarnaast is een offerte maximaal 1 maand geldig, tenzij de aanvaardingstermijn anders in de offerte staat vermeld. Wanneer de klant de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, zal de offerte vervallen.

Garantie

De garantie bij Liv-art BV met betrekking tot de geleverde producten zijn uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door gebrekkig(e) fabricage, constructie of materiaal. Deze garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk vastgesteld kan worden.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Liv-art BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Liv-art BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.liv-art.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Liv-art BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.liv-art.be op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is deels gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.